In 1935 ben ik geboren in Zandhuizen, een gehucht bij Noordwolde (Fr.). Na lagere school, mulo, Rijkskweekschool voor Onderwijzers deed ik Staatsexamen HBS-B en ging sociale geografie studeren, met de specialisatie historische geografie, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik was daarna leraar aardrijkskunde aan vwo-scholen in Hoogezand-Sappemeer, Meppel en Arnhem. In 1970 volgde mijn promotie bij Prof. H. J Keuning op een onderzoek naar de historische ontwikkeling van de nederzettingen in Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe: Cultuurlandschapsvormen aan de Westzijde van het Drents Plateau. Hiervan verscheen een herdruk (Brink en Streek) in 1989.


Van 1972 tot 1979 ben ik docent sociale geografie geweest aan het Instituut Lerarenopleiding Ubbo Emmius te Groningen / Leeuwarden. In 1979 aanvaardde ik de functie van coördinator milieukunde aan de toenmalige Faculteit Aardrijkskunde en Prehistorie van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en werd vier jaar later benoemd tot hoogleraar milieukunde, in het bijzonder wat betreft de raakvlakken tussen geografie, planologie en milieu(beleid).


Na mijn emeritaat (1997) roerden zich echter mijn wetenschappelijke 'roots' en ik ging mij weer bezig houden met de historische geografie. Eerst werd ik mede-auteur van een boek over de geschiedenis van het dorpje en onze woonplaats Heilig Landstichting (J. Barendsen e.a., Van Heilig Woud tot Heilig Land, Utrecht 2000). Hierdoor kwam ik op het spoor van de bosgeschiedenis van het Rijk van Nijmegen. In 2003 verscheen mijn Een notabel domein; de geschiedenis van het Nederrijkswald. Een vergelijkbaar onderzoek naar de bosgeschiedenis van de Veluwe kwam eind 2008 uit: Voor Profijt en Genoegen, De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe.


Sinds 1997 ben ik bestuurslid geweest van de Stichting Boskaart Nederland 1832 die in 2008 is omgevormd tot de Commissie Bosgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV).

Maak een gratis website.